คณะมนตรีความมั่นคง UNSC

คณะมนตรีความมั่นคง

  • เป็นองค์กรหลักที่จัดการในเรื่องความมั่นคง และตัดสินวินิจฉัยข้อผิดพาทขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกหรือประเทศใดก็ตาม แม้ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ ก็อาจเสนอเกี่ยวกับเรื่องพิพาทที่คุกคามต่อสันติภาพของโลกต่อคณะมนตรีความมั่นคงเพื่อพิจารณาได้
  • สมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแบ่งเป็น 2 ประเภท
  1. สมาชิกถาวร 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย สหราชอาราจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสมาชิกประจำคือ ไม่มีการลาออกตามวาระ แต่ละประสามารถใช้สิทธยับยั้ง VETO เสียงข้างมากของที่ประชุมได้

1-1

2. สมาชิกตามวาระ มี 10 ประเทศ ซึ่งได้รับเลือกจากสมัชชาใหญ่ มีวาระละ 2 ปี

มติที่ประชุมคระมนตรีความมั่นคง ที่ประชุมคณะมนตรี (15 ประเทศ) เลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานของการประชุม มติที่ประชุมถือตามคะแนนเสียงอย่างน้อย 9 ประเทศ จากสมาชิกทั้งหมด 15 ประเทศ (ประเทศละ 1 เสียง) และต้องไม่มีประเทศสมาชิกถาวรประเทศใดประเทศหนึ่งคัดค้าน (โดยใช้สิทธิยับยัง)

  VETO คือ

สิทธิ์การยับยั้งกฎหมายไว้ชั่วคราว ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ สมาชิกถาวร 5 ประเทศมีสิทธิที่จะใช้อำนาจยับยั้งมติใด ๆ ของที่ประชุมในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอซึ่งทำให้ข้อเสนอนั้น ๆ เป็นอันตกไป

อ้างอิงจาก WEB

 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s